REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ W DOMENIE SYSTEM595.PL

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Strona internetowa w domenie system595.pl (dalej „Strona”) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

2. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.system595.pl umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony www.system595.pl.
 3. USŁUGODAWCA – SEMSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. ul. Kopernika 8/6, REGON 383390777, NIP 6342960309, KRS 0000785916
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze Strony.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegająca na udostępnieniu Strony oraz znajdującego się na niej Formularza Kontaktowego.
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych:
  • udostępnianie materiałów i informacji na temat swojej działalności oraz oferowanych usług;
  • udostępnienie Użytkownikowi możliwości przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Strony bądź jej całkowitej dezaktywacji w każdym czasie.

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika;
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnianiu materiałów i informacji na temat działalności Semsytem oraz usług oferowanych przez Semsytem zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu,

2. dostęp do poczty elektronicznej,

3. przeglądarka internetowa,

4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ale podając je, zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Użytkownik nie może dostarczać informacji o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@system595.pl
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@system595.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie w domenie system595.pl korzystają z ochrony praw własności intelektualnej, które przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub roszczenie będące następstwem bezprawnego użycia przez osoby trzecie jakichkolwiek materiałów, treści lub elementów Strony.
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Integralne elementy Regulaminu to:
  • Polityka przetwarzania danych osobowych
  • Deklaracja zasad postępowania oraz wdrożonych środków ochrony organizacyjnej i technicznej w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • Polityka prywatności i informacja o plikach cookies.